Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej - Przystanek 60 +

Od 2016 r. Łódzki Dom Kultury organizuje Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej - Przystanek 60+. Celem przeglądu jest m.in. prezentacja i promocja dorobku twórczości mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 60+, konfrontacja i wymiana doświadczeń, inspirowanie poszukiwań nowych form pracy artystycznej, a także integracja środowisk seniorskich.

Teatr i kabaret to temat kolejnej, trzeciej już edycji Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+”. Wydarzenie adresowane jest do amatorskich grup teatralnych i kabaretowych z Łodzi i województwa łódzkiego.

TERMIN: 25-26 kwietnia 2017 r.
MIEJSCE: Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, Łódź
PROGRAM WYDARZENIA: POBIERZ

Zapraszamy do udziału!

 

ORGANIZATOR - Łódzki Dom Kultury    

PATRONAT HONOROWY - Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień

PARTNERZY: Radio Łódź, Dziennik Łódzki, TVP Łódź, NTL Radomsko

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. III Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+” ma formułę konkursu i przeznaczony jest dla amatorów powyżej 60 roku życia. W przeglądzie mogą wziąć udział zespoły teatralne i kabaretowe działające przy instytucjach kultury (biblioteki, domy kultury, muzea) uniwersytetach trzeciego wieku, centrach i klubach seniora, organizacjach pozarządowych, parafiach oraz osoby niezrzeszone.
  2. Komisja konkursowa powołana przez organizatora przyzna nagrody oraz wyróżnienia w dwóch kategoriach:
   I) przedstawienia teatralne
   II)  kabarety
   Pula nagród w przeglądzie wynosi 5 000 zł. Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania poszczególnych nagród w każdej z kategorii lub innego ich podziału. Werdykt komisji jest ostateczny. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa w przeglądzie.
  3. Zgłoszone zespoły teatralne oraz kabarety powinny spełniać poszczególne warunki:
   a. Czas trwania przedstawienia teatralnego lub jego fragmentu nie może przekroczyć 30 minut. Montaż i demontaż scenografii nie może przekroczyć łącznie 20 minut.
   b. Czas trwania programu kabaretowego nie może przekroczyć 20 minut. Montaż i demontaż scenografii nie może przekroczyć łącznie 10 minut.
  4. Tematyka repertuarowa jest dowolna z wyłączeniem teatrów obrzędowych.
  5. Wśród członków każdej z grup teatralnych i kabaretowych powinny przeważać osoby w wieku 60+.
  6. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest przesłanie poprawnie i czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia oraz zdjęcia spektaklu do dnia 31 marca 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Łódzki Dom Kultury, ul. R. Traugutta 18, 90-113 Łódź z dopiskiem: III Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+” lub na adres e-mail: m.paron@ldk.lodz.pl; teatr@ldk.lodz.pl.
  7. W przypadku dużej ilości zgłoszeń o kwalifikacji do przeglądu zdecyduje kolejność nadesłania zgłoszenia.
  8. Repertuar zgłoszony do przeglądu nie podlega zmianie.
  9. Organizator nie zapewnia scenografii oraz podkładu muzycznego.
  10. Organizator nie pokrywa kosztów podróży oraz wyżywienia podczas przeglądu.
  11. Organizator nie pokrywa kosztów ZAIKS.
  12. Uczestnicy przeglądu prezentujący spektakl/kabaret ponoszą odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich  twórców oraz osób trzecich.
  13. Ze względów organizacyjnych uczestnicy proszeni są o korzystanie z ograniczonej scenografii.
  14. Program przeglądu zostanie zamieszczony na stronie Łódzkiego Domu Kultury (www.ldk.lodz.pl) oraz wysłany mailem do grup biorących udział do 7 kwietnia 2017 r.
  15. Organizator zapewnia uczestnikom obsługę elektro-akustyczną oraz sale do prezentacji przedstawienia lub kabaretu:
   a. prezentacja kabaretu – sala kolumnowa
   b. prezentacja przedstawienia teatralnego – sala 221 oraz 323. Wyboru sali dla poszczególnych grup teatralnych dokonuje organizator na podstawie informacji zawartych w karcie zgłoszenia.
  16. Udział w przeglądzie jest bezpłatny, dobrowolny i oznacza akceptację regulaminu.
  17. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania i filmowania wydarzenia.
  18. Gala finałowa odbędzie się po zakończeniu przesłuchań w sali kolumnowej Łódzkiego Domu Kultury w Łodzi. Termin oraz godzina zostaną podane w programie szczegółowym.
  19. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestników na potrzeby przeglądu.

  Karta zgłoszenia i regulamin znajdują się na stronie www.ldk.lodz.pl

  CELE PRZEGLĄDU:

  • prezentacja  aktualnych osiągnięć grup teatralnych i kabaretowych z Łodzi i woj. łódzkiego, w których występuje przewaga osób powyżej 60 roku życia;
  • wspieranie oraz promocja twórczości amatorskiej;
  • zachęcenie mieszkańców do zwiększenia aktywności w prezentacjach konkursowych oraz festiwalowych;
  • integracja środowisk seniorskich.


  DO POBRANIA:

  REGULAMIN
  KARTA ZGŁOSZENIA

  KONTAKT:
  Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź
  E: mail: m.paron@ldk.lodz.pl; teatr@ldk.lodz.pl
  Tel: 797-326-197; 797-326-205

  Poprzednie edycje:

   

  II Wojewódzki Przegląd Twóczości Dojrzałej - Przystanek 60 + 18-19.01.2017

  I Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej 2016 - fotorelacja